bannire publicitaire haute Haut-Beaujolais banniere1
menu de navigation principal vertical du site Voyageur de Mémoire
Généalogies

                 
soyadlar       Yerler       statistikler       Aramak      

Philibert Marie RUET

Ku ak say s G r nt leme t r

Torunlar listesi


Ku ak 1
Philibert Marie RUET (4 ocak 1820 - 8 Haziran 1882)

Ku ak 2
Marie Benoite RUET (15 aðustos 1845) <-- k z Philibert Marie RUET ve Anne Marie JAMBON
Jeanne Marie RUET (Calculée : 1849 - 17 aðustos 1871) <-- k z Philibert Marie RUET ve Anne Marie JAMBON
Jeanne Marie RUET (26 mart 1852) <-- k z Philibert Marie RUET ve Anne Marie JAMBON
Antoine Marie RUET (16 ocak 1857 - 20 kasým 1934) <-- o lu Philibert Marie RUET ve Anne Marie JAMBON
Marie Joséphine RUET (6 aðustos 1860) <-- k z Philibert Marie RUET ve Anne Marie JAMBON

Ku ak 3
Marie Louis Léon GOBET (28 kasým 1869) <-- o lu Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Jean Emerique GOBET (26 mart 1871 - 24 þubat 1945) <-- o lu Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Marie Anna GOBET (4 þubat 1873) <-- k z Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Marie Augustine GOBET (4 þubat 1874) <-- k z Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Louise Joséphine Félicité GOBET (4 mart 1876 - 16 nisan 1970) <-- k z Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Jean Claudius GOBET (16 Haziran 1877 - 9 temmuz 1877) <-- o lu Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Charles Marius GOBET (20 eylül 1878 - 8 þubat 1881) <-- o lu Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Henri Joseph GOBET (15 Haziran 1880) <-- o lu Marie Benoite RUET ve Marie Louis GOBET
Claude DESCOMBES (28 nisan 1878) <-- o lu Jeanne Marie RUET ve Claude DESCOMBES
Pierre RUET (3 ekim 1882) <-- o lu Antoine Marie RUET ve Pierrette LARDET
Claude Marius RUET (5 nisan 1888 - 12 eylül 1972) <-- o lu Antoine Marie RUET ve Pierrette LARDET

Ku ak 4
Lucien Gabriel DESCOMBES (5 nisan 1911 - 23 mayýs 2003) <-- o lu Claude DESCOMBES ve Marie Thérèse PERRAUD
Aimée Antoinette RUET (12 kasým 1915 - 12 mayýs 1990) <-- k z Pierre RUET ve Marie Antoinette AUDET

 

Bu sayfalar Oxy-gen s r m 1.39 ile kuruldu.