bannire publicitaire haute Haut-Beaujolais banniere1
menu de navigation principal vertical du site Voyageur de Mémoire
Généalogies

                 
soyadlar       Yerler       statistikler       Aramak      

Marie RUET

Ku ak say s G r nt leme t r

Torunlar listesi


Ku ak 1
Marie RUET (27 þubat 1709 - 23 aralýk 1786)

Ku ak 2
Joseph DESPRAS (2 aðustos 1743 - 31 ocak 1826) <-- o lu Marie RUET ve Claude DESPRAS

 

Bu sayfalar Oxy-gen s r m 1.39 ile kuruldu.